ลำดับ ชื่อผู้รับสินค้า รูปแบบการจัดส่ง รหัสติดตามสินค้า วันที่ส่ง
1 วรภัทร EMS EU058971106TH 06 ธ.ค. 2561
2 พิชยา EMS EU058971123TH 06 ธ.ค. 2561
3 อภิวัชญ์ มูลแก้ว EMS EU058970919TH 03 ธ.ค. 2561
4 Sakda Sungcha EMS EU058970834TH 03 ธ.ค. 2561
5 สุรีรัตน์ มั่นศรีจันทร์ EMS EU058970851TH 03 ธ.ค. 2561
6 ศรัญญา ตรีหาญ EMS EU058970865TH 03 ธ.ค. 2561