ลำดับ ชื่อผู้รับสินค้า รูปแบบการจัดส่ง รหัสติดตามสินค้า วันที่ส่ง
1 ธารทิพย์ สินธุวานนท์ EMS 15 ส.ค. 2018
2 จิราพร พรหมพานิช EMS EU058095984TH 16 ส.ค. 2018
3 Chatchai Boonmee EMS EU058095965TH 16 ส.ค. 2018
4 นพอ.จุฑามาศ เพ็ชรเมือง ชั้นปี EMS EU058095885TH 16 ส.ค. 2018
5 Narissara Juntho EMS EU058095758TH 15 ส.ค. 2018
6 นพศูล บ่อแก้ว EMS EU058095537TH 14 ส.ค. 2018