ลำดับ ชื่อผู้รับสินค้า รูปแบบการจัดส่ง รหัสติดตามสินค้า วันที่ส่ง
13 ธารทิพย์ สินธุวานนท์ EMS 15 ส.ค. 2018
14 จิราพร พรหมพานิช EMS EU058095984TH 16 ส.ค. 2018
15 Chatchai Boonmee EMS EU058095965TH 16 ส.ค. 2018
16 นพอ.จุฑามาศ เพ็ชรเมือง ชั้นปี EMS EU058095885TH 16 ส.ค. 2018
17 Narissara Juntho EMS EU058095758TH 15 ส.ค. 2018
18 นพศูล บ่อแก้ว EMS EU058095537TH 14 ส.ค. 2018