ลำดับ ชื่อผู้รับสินค้า รูปแบบการจัดส่ง รหัสติดตามสินค้า วันที่ส่ง
13 วรภัทร EMS EU058971106TH 06 ธ.ค. 2561
14 พิชยา EMS EU058971123TH 06 ธ.ค. 2561
15 อภิวัชญ์ มูลแก้ว EMS EU058970919TH 03 ธ.ค. 2561
16 Sakda Sungcha EMS EU058970834TH 03 ธ.ค. 2561
17 สุรีรัตน์ มั่นศรีจันทร์ EMS EU058970851TH 03 ธ.ค. 2561
18 ศรัญญา ตรีหาญ EMS EU058970865TH 03 ธ.ค. 2561