ลำดับ ชื่อผู้รับสินค้า รูปแบบการจัดส่ง รหัสติดตามสินค้า วันที่ส่ง
1 สุภาภรณ์ วเชียรแสน EMS EV343475276TH 24 ม.ค. 2562
2 อลงกต ขจรภพ EMS EV343475280TH 24 ม.ค. 2562
3 วิสาท กิจเจริญสุจริต EMS EV343475245TH 24 ม.ค. 2562
4 นพดล แสนคำ EMS EV343475262TH 24 ม.ค. 2562
5 เอกรินทร์ สังข์สวาท EMS EV343475191TH 23 ม.ค. 2562
6 Kit Kittirut Marach EMS EV343475112TH 22 ม.ค. 2562
7 นิภาวรรณ สวัสดี EMS EV343475072TH 21 ม.ค. 2562
8 กัลยาณี ฤทธิเจริญ EMS EV343475055TH 21 ม.ค. 2562
9 วรสิทธิ์ พรหมมา EMS EV343475041TH 21 ม.ค. 2562
10 เอกราษฎร์ ช่างถม EMS EU343475069TH 21 ม.ค. 2562
11 หนึ่งฤทัย (มวยไทย) EMS 17 ม.ค. 2562
12 วิภาวดี​ รัตนสุวรรณ EMS EV343474956TH 18 ม.ค. 2562
13 Ya Masmon EMS EV343474925TH 18 ม.ค. 2562
14 Laow Rakchopsanti EMS EV343474939TH 18 ม.ค. 2562
15 ดวงทิพย์ ธนะขจรพันธ์ EMS EV343474960TH 18 ม.ค. 2562