ลำดับ ชื่อผู้รับสินค้า รูปแบบการจัดส่ง รหัสติดตามสินค้า วันที่ส่ง
1 ธัญพร​ รอดสุพรรณ​ EMS EV343480418TH 20 มี.ค. 2562
2 DaiSy Puii EMS EV343480435TH 20 มี.ค. 2562
3 อรกมล วิธวาศิริ EMS EV343480395TH 20 มี.ค. 2562
4 พัสชาร์ มนตรีวัฒนา EMS EV343480404TH 19 มี.ค. 2562
5 Konkanok Ritsribun EMS EV343480316TH 19 มี.ค. 2562
6 Maneerat Wisawajanya EMS EV343480347TH 19 มี.ค. 2562
7 ศิริวรรณ มณีเกษมสุข EMS EV343480381TH 20 มี.ค. 2562
8 Paichayon Krobsap EMS EV343480320TH 19 มี.ค. 2562
9 Kamyuy Kamyuy EMS EV343480378TH 20 มี.ค. 2562
10 Amp Suparad EMS EV343480280TH 18 มี.ค. 2562
11 Chopaka Kewpikul EMS EV343480231TH 18 มี.ค. 2562
12 Rungarun Lertkarn EMS EV343480245TH 18 มี.ค. 2562
13 อตืกาล บุตรา EMS EV343480259TH 18 มี.ค. 2562
14 Chirapat chanthub EV343480214TH 15 มี.ค. 2562
15 Sastra Ayuwattanagon EMS EV343480157TH 14 มี.ค. 2562
16 Se Ree EMS EV343480188TH 15 มี.ค. 2562
17 witthawat wonglakorn EMS EV343480205TH 15 มี.ค. 2562