ลำดับ ชื่อผู้รับสินค้า รูปแบบการจัดส่ง รหัสติดตามสินค้า วันที่ส่ง
1 ปรียาภรณ์ โหมดมณี EMS EV343323386TH 21 พ.ค. 2562
2 Charin Kaenkong EMS EV34332337TH 21 พ.ค. 2562
3 Kornchawan Watthanacheep EMS EV343323430TH 21 พ.ค. 2562
4 Pop Wit EMS EV343323426TH 21 พ.ค. 2562
5 นริศา โพธิอาศน์ EMS EV343323443TH 21 พ.ค. 2562
6 สุดารัตน์ พนมพิพัฒน์ EMS EV343323409TH 21 พ.ค. 2562
7 สุญญตา EMS EV343323338TH 17 พ.ค. 2562
8 นายสมนึก บุตรธนู EMS EV343323341TH 17 พ.ค. 2562