ลำดับ ชื่อผู้รับสินค้า รูปแบบการจัดส่ง รหัสติดตามสินค้า วันที่ส่ง
1 Gift Gift EMS ET605263040TH 23 ก.ค. 2018
2 นริศรา อรุณเหลือง EMS ET605263053TH 23 ก.ค. 2018
3 Ann Paranee EMS ET605263084TH 23 ก.ค. 2018
4 อุไร ศุภกิจนรเศรษฐ์ EMS ET605263138TH 23 ก.ค. 2018
5 ฐิตาภรณ์ ไชยชมภู EMS ET605263075TH 23 ก.ค. 2018
6 กัลยา ตันติชลานนท์ EMS ET605263036TH 20 ก.ค. 2018
7 Praphan yodkaew EMS ET605263019TH 20 ก.ค. 2018
8 ประภัสสร อินทราชัย EMS ET605263022TH 20 ก.ค. 2018
9 ธิติวัฒน์ อัครพันธุ์ภคิน EMS 17 ก.ค. 2018
10 ศุภชัย พงศ์ศรีประชา EMS ET605262910TH 19 ก.ค. 2018
11 Pongpang Bluetoothteam EMS ET605262747TH 18 ก.ค. 2018
12 รัชชานนท์ ลาภะ EMS ET605262870TH 18 ก.ค. 2018
13 ฐิตาภรณ์ ไชยชมภู EMS EU 6052 62472 TH 16 ก.ค. 2018
14 Ploy Hanpongsak EMS ET605262662TH 17 ก.ค. 2018
15 ณรงค์ศักดิ์ นวลวัฒน์ EMS ET605262676TH 17 ก.ค. 2018
16 Sutjana Lawin EMS ET605262574TH 17 ก.ค. 2018
17 Sountorn Chaokijka EMS ET605262702TH 17 ก.ค. 2018
18 นางสาว วันวิสาข์ จรัญรัมย์ EMS ET605262509TH 16 ก.ค. 2018
19 ธีรินทรื อุชชิน EMS ET605262469TH 16 ก.ค. 2018