ลำดับ ชื่อผู้รับสินค้า รูปแบบการจัดส่ง รหัสติดตามสินค้า วันที่ส่ง
1 ยุทธวัตร รุจิขจร EMS EU058967720TH 09 พ.ย. 2561
2 รัตนจิตร หมั่นจิตร EMS EU058967628TH 09 พ.ย. 2561
3 ธีระวัฒน์ ศุภวรางกูล EMS EU058967322TH 07 พ.ย. 2561
4 วธัญญู ลิขิตธนโชติ EMS EU058967557TH 09 พ.ย. 2561
5 Sa Jeerawongsoontorn EMS EU058967279TH 07 พ.ย. 2561
6 ธีระวัฒน์ ศุภวรางกูล EMS EU058967322TH 07 พ.ย. 2561
7 Thanagrit Praprutthiphong EMS EU058967150TH 07 พ.ย. 2561
8 วิฑูรย์ วิเศษสินธพ EMS EU058967013TH 06 พ.ย. 2561